اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

۳۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی

چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

۲۰۰۰ تومان
اقدام پژوهی ریاضی

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

۲۰۰۰ تومان
0